Teorier om brott

Det finns många teorier om hur brott uppstår. I det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet finns framför allt två teorier som Fastighetsägarföreningarna arbetar utifrån; ”rutinaktivitetsteorin” (teorin formulerades 1979 av de två amerikanska kriminologerna Lawrence Cohen och Marcus Felson) och teorierna enligt ”Fixing Broken Windows” (George Kelling och sociologen Catharine Cole skrev 1996 boken Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities).

Rutinaktivitetsteorin

Enligt rutinaktivitetsteorin krävs tre omständigheter för att ett brott skall uppstå:

  1. En motiverad gärningsman, någon som av någon anledning kan tänka sig att begå ett brott.
  2. Ett tillgängligt brottsoffer eller ett brottsobjekt, till exempel någon att misshandla eller hota eller något att stjäla eller slå sönder.
  3. Frånvaro av ”kapabla väktare”, någons eller någots närvaro som förhindrar att brott uppstår trots att de två första förutsättningarna är uppfyllda. Det kan till exempel vara en förbipasserande människa, en hund eller någon form av teknisk övervakning.

Om en av omständigheterna försvinner så blir det inget brott. Föreningens fokus och styrka ligger på de två andra punkterna. De åtgärder vi rekommenderar våra medlemmar mot brott och otrygghet är offerorienterade. Det innebär att färre människor ska drabbas av brott och känna sig otrygga i sitt eget bostadsområde.
Det skall inte vara lika lätt att utsätta andra för brott. Antalet människor som kan tänka sig att begå brott kommer på kort sikt inte att minska. Det kommer däremot att bli betydligt svårare för barn och ungdomar som växer upp i våra bostadsområden att inleda en brottskarriär.

Detta kan man uppnå genom situationell prevention där man minskar tillgängliga brottsoffer och brottsobjekt genom till exempel säkra källare, godkända lås, larm mm. Dels genom att stärka de kapabla väktarna genom att skapa fria siktlinjer, god belysning, ökad informell och formell social kontroll, kameror mm.

Arbetet med social prevention för att minska antalet motiverade gärningsmän, individer som är i eller riskerar hamna i kriminalitet, är i första hand en fråga för familjer, skolor och myndigheter.

Broken windows-teorin

”Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crimes in Our Communities” går ut på att till exempel ett trasigt fönster måste lagas så snart som möjligt annars slås fler fönster sönder och området förefaller vara okontrollerat. Det genererar fler brott och högre otrygghet.

Föreningen arbetar utifrån Broken windows-teorin om att en hel, ren och snygg utemiljö är grunden till en trygg och brottsfri miljö. En god brottsförebyggande förvaltning är basen i trygghetsarbetet i och kring en fastighet, tillsammans med situationell brottsprevention, dvs att genom förändringar i den fysiska miljön förhindra brott eller otrygga situationer.

Källare före och efter
Samma källare före och efter brottsförebyggande åtgärder som omfattar bland annat att det är helt, rent och snyggt. En ljus källarmiljö med förrådsutrymmen med säkra lås dit rätt personer har tillträde.

 

Soprum - trygg plats
Ett soprum som inte hålls efter blir snabbt en otrygg plats, en hel, ren och snygg miljö är grunden till en trygg och brottsfri miljö.