Platssamverkan

Det finns ett samband mellan den fysiska miljöns utformning, brottslighet och upplevd otrygghet. Därför arbetar Fastighetsägare i Järva med att utveckla platser för att stärka en positiv utveckling i Järva genom bland annat platssamverkan.

Platssamverkan sker på ett geografiskt avgränsat område där de lokala aktörerna arbetar tillsammans med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt en specifik plats. Det kan även kompletteras med sociala insatser eller kultur på platsen.

Fastighetsägare i Järva deltar i flera olika platssamverkansgrupper, för närvarande i Tensta, Husby och Rinkeby.

Föreningen har genom sina medlemmar en samlad bild av fastighetsägarnas arbetsmetoder och behov. Det innebär att vi kan bidra med en bred bild som kan komplettera kommunens och polisens lägesbilder.

Vi stödjer oss på vetenskapliga teorier som Fixing Broken Windows, CPTED och rutinaktivitetsteorin.

Här kan du läsa mer om platssamverkan: