Kista i samverkan för trivsel och trygghet

Fastighetsägare i Järva samverkar med Kista Science City för ett tryggare och trivsammare Kista.

Styrelserna i föreningen Kista Science City Fastighetsägare och Kista Science City AB har satt den upplevda otryggheten i Kista högt upp på sin agenda.
Under arbetet med detta har de kunnat konstatera att stadsdelen inte sticker ut negativt i brottsstatistiken, utan snarare tvärtom. Vid jämförelser med liknande företagsområden i staden så har de sett att Kista inte ligger på en högre brottslighetsnivå än de jämförda platserna.

Området har dock ett dåligt rykte och den upplevda otryggheten speglar inte den låga brottsstatistiken. Bland annat väljer åtskilliga verksamma i Kista att ta egen bil till och från arbetsplatsen på grund av upplevd otrygghet vid kollektivtrafikens bytespunkter. För att komma till rätta med detta har man ett stort fokus på att arbeta trygghetsskapande både strategiskt, taktisk och på operativ nivå genom samverkan.

Kista i Samverkan

Sedan 2016 anlitar Kista Science City AB Fastighetsägare i Järva för projektlednings- och kompetensstöd för samordning av stadens och fastighetsägarnas underhåll och skötsel av stadsdelen, med fokus på trygghetsrelaterade frågor.

Samarbetet som kallas Kista i Samverkan organiserar Stockholms stad, trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen samt fastighetsägarnas lokala förvaltare, tillsammans med polis och platsutvecklare samt två av platsens storföretag.

Genom Kista i Samverkan organiseras bland annat en extra väktarresurs som patrullerar arbetsområdet. Fastighetsägare i Järva stöttar arbetet bland annat genom att arrangera och följa upp områdesvandringar. Vid dessa uppmärksammas till exempel slitna gatupratare, klotter, bristfällig belysning, trasiga bänkar, misskötta parkanläggningar och trasiga skyltar. Föreningen bidrar även med att ta fram brottsplatsstatistik och med förankring hos och samordning mellan fastighetsägarna i området.

Ett resultat av den upplevda otryggheten i området är bland annat att nya företag inte väljer Kista som etableringsort, trots att Kista länge varit känt för sin teknologiindustri, då bland annat Ericssons tidiga anläggningar för mobiltelefoni låg i Kista, och idag har företaget sitt huvudkontor i området. Kista är därför ett viktigt område för såväl Stockholm som för Sverige och den internationella marknaden.

Åke Lindström – Kista är fantastiskt! Här har 1G till 5G utvecklats och redan nu sitter forskarna och innovatörerna i Kista och utvecklar nästa generations mobilla system för en uppkopplad hållbar framtid. Samarbetet i Kista i Samverkan är en viktig förutsättning för att skapa en trygg och säker pendlingsresa och arbetsro både inne och ute, säger Åke Lindström, ansvarig för platsutveckling på Kista Science City AB.

Arbetet framåt

För att jobba med tryggheten i området lägger nu fastighetsägarna tillsammans med Stockholms stad en långsiktig strategisk plan med fokus på marknadsstrategi och satsningar i det offentliga rummet. Utifrån detta kommer en konkret plan på strategisk och operativ nivå att formas för att arbeta med att aktivera Kista och göra det till en plats dit boende och verksamma känner sig trygga och välkomna. Planen har ett brett fokus, med tankar kring såväl kollektivtrafiknoder som öppna fasader, grönska i stadsrummet och god och välplanerad belysning. Här kan Fastighetsägare i Järva bidra med sin erfarenhet och kompetens.

– Vi kan stötta platssamverkan och vara med och driva på arbetet och bidra till att det förankras på förvaltningsnivå, säger Linnea Eklöf, projektledare på Fastighetsägare i Järva.

Arbetet är i sin linda men samarbetet vidareutvecklas med fortsatt fokus på helt, rent och snyggt, trygg och trivsam utemiljö.

– Vi vill lyfta arbetet ur ett trygghetsperspektiv och har bra kontakt med boendesidan så att bostadsfastighetsägare och kommersiella fastighetsägare i området samverkar, fortsätter Linnea.

Ett exempel är busstorget som har varit en problemplats länge och som bidrar till att området upplevs som otryggt. Det ligger mellan boendeområdet och företagssidan och här kan föreningen bidra med sin erfarenhet från liknande platser som åtgärdats med hjälp av ett brottsförebyggande arbete, där ett pågående platssamverkansarbete sker tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Föreningen fungerar också som en samordnande funktion både inom gruppen och ut mot aktörer runt omkring.

Kista

Text: Katarina Magnusson