Svenska Bostäder i Järva är bäst i klassen

I Järva arbetar fastighetsägarna med att öka trygghet och trivsel för sina hyresgäster, det har pågått länge och pågår fortfarande och resultatet syns tydligt i både inbrottsstatistik och trygghetsmätningar.

Svenska Bostäder har sedan 15 år bedrivit ett systematiskt trygghetsarbete som saknar motsvarighet i Sverige. Arbetet ger fantastiska resultat i Järva med kraftigt ökad trygghet och minskad utsatthet för brott bland hyresgästerna. Eftersom de är en så stor fastighetsägare med nästan 6000 bostäder i Järva så har deras arbete en enormt positiv påverkan i hela området, säger Ulf Malm, vd på Fastighetsägare i Järva.

Birgitta Lindström, förvaltare hos Svenska Bostäder i Tensta

Jag känner till ett enda lägenhetsinbrott i våra fastigheter i Tensta på de tre år som jag har arbetat här, berättar Birgitta Lindström som är förvaltare hos Svenska Bostäder i Tensta.

Birgitta berättar att de bland annat har säkerhetsdörrar i alla sina fastigheter och det tillsammans med Aptus låssystem bidrar, men Birgitta vill också ge hyresgästerna en eloge.

De har ögonen och öronen öppna och är snabba på att rapportera om det ser något konstigt. De är måna om sitt trapphus och sitt område och 99,9% av dem som bor här är skötsamma hyresgäster, säger hon.

Det Brigitta och hennes kollegor kan uppleva är droghandeln som letar sig in i fastigheterna i synnerhet under den mörka och kalla perioden. Men här har polisen blivit bättre med närvaro sedan de fått ordning på tunnelbanan i Rinkeby. De märker också att polisen samlar in filmmaterial från uppsatta kameror.

Men vi skulle önska ett bättre samarbete med polisen. Gemensamt informationsutbyte skulle gynna både deras och vårt arbete för ett tryggare Tensta. När polisen vänder sig till oss har vi ofta en hel del att berätta, säger hon.

Ljudlarm bidrar mer än kameror

Svenska Bostäder monterar nu ner en del bevakningskameror, de äldsta har suttit sedan 2009 och har inte behovsprövats. Birgitta säger att de inte märker någon direkt effekt av dem.

En kamera hindrar inte drogförsäljning i trapphuset, den är bara riktad mot entrén så man kan bara se vilka som passerar in och ut, inte vad de gör i trapphuset, berättar hon.

Birgitta upplever inte att det finns någon direkt skrämseleffekt med att ha kameror. De boende vill ha fler och de tror ofta att kameran kan användas för att någon ställer sopor i trappen eller urinerar i hissen. Detta är dock inte syftet med kameran, den finns för att hindra droghandel, ungdomsgäng, oroligheter och för att förebygga brott. Hon poängtera också att personalen på Svenska Bostäder som jobbar i Tensta inte har tillgång till kameramaterialet. Det är endast polisen som vid misstanke av brott som kan begära ut det inspelade materialet.

I de fall det har varit stökigt i en fastighet med häng så har Svenska Bostäder istället börja installera ljudstörare, ett ljudlarm som installeras där den inte kan utsättas för skadegörelse. Den är förprogamerad att reagera på återkommande ljud som nycklar, klackar, höga röster och stoj. Efter tre liknande ljud sätter den igång med ett larm som varar i någon minut. Den stängs sedan av och väntar in nya ljud då den startar igen.

Vi har installerat detta i en källare där vi hade problem och det upphörde direkt. Vi har inget häng där alls nu, säger Birgitta.

De har också provat att sätta upp ett liknande system i ett i trapphus. Inga grannar har klagat på larm som ljuder och stör och det är så pass jobbigt för dem som använt trapphuset att hänga i att de valt att inte vara kvar. Enligt Birgitta är det en ordentlig ljudsignal, men den löser inte ut när man går in och ut ur fastigheten utan larmet reagerar på återkommande ljud.

Områdes- och trygghetsvandringar visar på god trygghet

Svenska Bostäder genomför regelbundna områdesvandringar för att kontrollera att det inte finns otrygga platser utomhus, som buskar, låga träd och annat där man kan gömma sig.

Vi är stolta över att när vi bygger om våra gårdar så finns det inte direkt någon stans att gömma sig. Svenska Bostäder har verkligen tänkt till ur ett trygghetsperspektiv när man byggt om. Det känns jättekul, säger Birgitta.

Hon berättar också att vid senaste trygghetsvandringen i Tensta fick Svenska Bostäder inte en enda anmärkning.
En trygghetsvandring genomförs tillsammans med de som har rådighet att åtgärda bristerna, dvs fastighetsägare, representanter och tjänstemän från stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret och polis. Under trygghetsvandringen identifieras otrygga platser och brister i utemiljön, dessa rapporteras till berörda parter för åtgärd. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder.

Tryggt, helt, rent och snyggt

Anders Silverhem, bovärd, Birgitta Lindström, förvaltare och Johan Andersson, bovärd hos Svenska Bostäder i Tensta
Anders Silverhem, bovärd, Birgitta Lindström, förvaltare och Johan Andersson, bovärd hos Svenska Bostäder i Tensta

Birgitta berättar att tryggheten i kombination med att hålla helt, rent och snyggt ute i Svenska Bostäders områden har hög prioritet.

Problemet med personer som letar sig in i trapphusen kommer vi nog aldrig komma ifrån helt och hållet. På vissa ställen, där vi märker att det är återkommande problem, tar vi bort entrémattan så att den inte kan användas för att ställa upp entréporten. Vi aviserar också till våra hyresgäster att de ska stänga dörren om den står öppen, berättar hon.

Birgitta berättar att polisen tidigare kunde ha synpunkter på att fastigheterna inte var låsta, men med hjälp av Aputs låssystem och magnetdörrar så fungerar det nu bra. I arbetet med att öka säkerheten och tryggheten har Svenska Bostäder arbetat nära sina entreprenörer så som Montera och Järnet Smide, men även med Lennart Levander, brottsförebyggare på Fastighetsägare i Järva för beräkningar av tryck på magnetdörrar mm. Innan vi började med stora renoveringar av äldre hus så monterades brytskydd på samtliga fönster mot loftgång och på bottenvåning. Idag installeras hammerglas på dessa fönster och balkonger på bottenvåningen får automatiskt inglasad balkong.

Rondering är A och O och bovärdarna är ovärderliga

Vid ronderingarna tittar man alltid så att entrédörrarna stängs ordentlig, annars fungerar inte magneterna som de ska. Dessa säkerhetsdörrar sitter i hela Tensta och där upplever vi heller inga problem med inbrott.

Vi är noggranna med ronderingar och har vi mot förmodan någon incident som kan medföra en osäkerhet för bovärdarna så ronderar de två och två. Berättar Birgitta.

Vid ronderingarna gås fastigheter och loftgångar igenom. Om det står saker i vägen sätter bovärdarna lappar och tar sedan bort det om inte hyresgästerna gör det.

Bovärdarna ANders Silverhem och Johan Andersson i Tensta
Bovärdarna Anders Silverhem och Johan Andersson.

Eftersom det är lätt att bli hemmablind så ronderar bovärdarna också varandras fastigheter ibland. Birgitta säger att ronderingarna är A och O. Även våra entreprenörer som är ute i områdena rapporterar om de ser något som behöver tas omhand.

Det är ett jättejobb att enträget aldrig sluta att vara ute och plocka undan, här gör bovärdarna ett ovärderligt jobb! Det är egentligen dom som bär tryggheten på sina axlar, säger Birgitta.
Vi märker direkt om kontinuiteten brister som till exempel nu vid sjukdom i samband med Corona, fortsätter hon.

Bovärdarna har också en nära kontakt med hyresgästerna, jag som förvaltare träffar dem inte alltid. Många av bovärdarna har jobbat väldigt länge i området och känner starkt för ”sitt” Tensta. Bovärdarna är också kända och respekterade av väldigt många hyresgäster. För hyresgästerna är våra bovärdar Svenska Bostäder, förtydligar Birgitta.

Samverkan är en framgångsfaktor

Vi arbetar hårt med att få bort Järva från listan över utsatta områden. Vi har hunnit väldigt långt och Järva är inte alls vad det var för kanske åtta år sedan, säger Birgitta.

Hon berättar vidare att det gemensamma arbetet som Svenska Bostäder gör med polisen, stadsdelen andra fastighetsägare och föreningen Fastighetsägare i Järva är en framgångsfaktor.

Birgitta anser att Järva är ett spännande område där det händer saker hela tiden, det utvecklas och det finns mycket att göra i allt ifrån att bygga om fastigheter till att utveckla området.

Jag har jobbat med fastigheter i 30 år och jag har nog aldrig jobbat i ett område där det är så roligt att jobba som här. Det finns ett driv i att inte nöja sig utan hela tiden göra det bättre, säger Birgitta.

Hon berättar också att för Svenska Bostäder är hyresgästernas åsikter viktiga.

Vi som arbetar här går hem när arbetsdagen är slut, men hyresgästerna är kvar, att få vara med och påverka detta till en bra plats där hyresgästerna trivs är fantastiskt.

Birgitta berättar att de har hyresgäster som berättat om sin resa från att bott här som barn till att gå i skolan, växa upp, flytta hemifrån, skaffa barn och söka sig till nytt och större och välja att göra det i Tensta.

Satsningarna fortsätter och Svenska Bostäder och Fastpartner sätter nu upp gemensam belysning utmed Tenstagången. Alla fina träd med inbyggda trälådor där man kan sitta, kommer att få ljusinstallationer som invigs fredagen den 4 december.
Svenska Bostäder har satsat mycket på extra julbelysning i år, även på gårdarna. Man har börjat med de gårdar som är ombyggda, men ska fortsätta med arbetet även kommande år.Svenska Bostäder har satsat mycket på extra julbelysning

Tre framgångsfaktorer för ökad trygghet och trivsel enligt Birgitta:

  1. att hålla i
  2. att ha rent, snyggt och tryggt
  3. att det vi gör är för hyresgästernas bästa och för deras trygghet så att de ska kunna leva och bo på en plats dit folk vill komma.

Text och foto: Katarina Magnusson