Nedgång i antal bostadsinbrott

BID i Praktiken

Föreningen Fastighetsägare i Järva ser en markant nedgång i antalet bostadsinbrott och vill därför utvärdera effekterna av sina trygghetsbesiktningar i flerbostadsfastigheter. Tanken är att studien ska ge mer kunskap om hur fastighetsägare kan bidra till minskad brottslighet och ökad trygghet.

I samhällsbyggaren nr 2 2019 skriver Ulf Malm och Åsa Steen en artikel under rubriken BID i praktiken.
I samhällsbyggaren nr 2 2019 skriver Ulf Malm och Åsa Steen en artikel under rubriken BID i praktiken.

Intresset för samverkan, trygghetsfrågor och brottsförebyggande insatser i utsatta områden är stort inom både bygg- och fastighetsbranschen. Föreningen Fastighetsägare i Järva har arbetat med samverkan och åtgärder i den fysiska miljön för att öka trivsel och trygghet i över tio år. Nu när vi ser en markant och ihållande nedgång i antalet bostadsinbrott hos våra medlemmar vill vi utvärdera en av våra främsta metoder, trygghetsbesiktningar. Därför har vi, tillsammans med analysföretaget Urban Utveckling, ansökt och beviljats medel från Brottsförebyggande rådet för att genomföra en utvärderande studie av effekterna av trygghetsbesiktningar i flerbostadsfastigheter.

Fastighetsägare i Järva är inspirerad av den amerikanska modellen Business Improvement District (BID) och bygger på medlemskap och en strukturerad samverkan i stadsdelarna Akalla, Hjulsta, Kista, Husby, Tensta och Rinkeby. I dag är alla stora fastighetsägare medlemmar, både allmännyttiga och privata samt ett flertal bostadsrättsföreningar, en viktig förutsättning eftersom varken otrygghet eller brott tar hänsyn till fastighetsgränser.

Stölder vanligast

Som fastighetsägare har vi ett stort ansvar att skapa boendemiljöer där människor trivs och känner sig trygga. Vi kan också skapa generell samhällsnytta genom att arbeta målinriktat med den fysiska miljön för att minimera möjligheterna till kriminella aktiviteter som exempelvis narkotikabruk och langning i våra fastigheter, vilket gör det svårare att utveckla en kriminell livsstil.

Ett av syftena med att grunda en förening är att säkerställa ett systematiskt och långsiktigt arbete. Vi vet att den som själv drabbats av ett brott upplever en högre otrygghet än andra. Den brottstyp som oftast drabbar Järvas invånare, liksom övriga svenskar, är stöldbrott, såsom bostadsinbrott, stölder ur bilar, cykelstölder och källarinbrott. Brottslighet som ofta kan förebyggas. Vardagsbrottslighet, som exempelvis synlig skadegörelse, kan också skapa en generell otrygghet oavsett om den drabbar en specifik privatperson eller inte. Vår målsättning är att försöka minska den bostadsnära brottsligheten i syfte att öka våra hyresgästers upplevda trygghet.

Konkreta åtgärder

I dag pågår samlade insatser från olika delar av samhället för att skapa bättre uppväxt- och levnadsvillkor, samtidigt som en samsyn kring vikten av samverkan och tidiga förebyggande insatser har utvecklats över åren. Fastighetsägare i Järva arbetar nära både kommunala förvaltningar, polis och föreningsliv. Vi fastighetsägare lägger dock vårt fokus på insatser där vi själva har full rådighet, vilket är i och omkring våra fastigheter.

Sedan start har vi bland annat arbetat systematiskt med våra fastigheter ur ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv med hjälp av fysiska inspektioner, så kallade trygghetsbesiktningar. I besiktningen ingår bland annat kontroll av belysning, buskage, lekplatser, cykelparkeringar, entrédörrar, trapphus, lås, källarförråd och tvättstugor. Efter besiktning får fastighetsägaren en lista med rekommendationer på konkreta åtgärder som kan vidtas, vilket kan vara både fysiska åtgärder och förvaltningsrutiner. Trygghetsbesiktningarna är en service som ingår för alla medlemmar i vår förening.

Den studie vi nu genomför förväntas ge mer kunskap om hur fastighetsägare kan bidra till minskad brottslighet och ökad trygghet. Trygghetsarbetet är centralt för många aktörer och vi menar att ett kunskapsbaserat arbetssätt är det enda långsiktigt framgångsrika och ekonomiskt effektiva. Genom att utveckla mer kunskap så får vi också möjlighet att mer konkret och underbyggt sprida våra erfarenheter.

TEXT: ÅSA STEEN, ORDFÖRANDE FÖR FASTIGHETSÄGARE I JÄRVA OCH ULF MALM, VD FÖR FASTIGHETSÄGARE I JÄRVA

Denna artikel var med i tidningen Samhällsbyggaren nr 2 2019,
Läs hela tidningen här    
Läs artikeln i tidningen här