Trygghetsvandring ur barnens egna perspektiv

Fastighetsägare i Järva har färdigställt en utvärdering av Rinkeby Kista Stadsdelsförvaltnings trygghetsvandringar med barn

 

Fastighetsägare i Järva har tillsammans med stadsdelen genomfört trygghetsvandringar med barn från Knutbyskolan och Kvarnbyskolan i Rinkeby under 2018. Detta som en del av stadsdelens arbete för att öka både trygghet och säkerhet ur ett barnperspektiv. Barn och unga ser och uppfattar ofta sin omgivning annorlunda än vuxna och har nya perspektiv att tillföra. Projektet hade två syften, dels att hitta och åtgärda brister i utemiljön som gör barnen otrygga, dels att ta reda på om barn och vuxna skulle anmärka på så olika saker att det vore givande att införa trygghetsvandringar med barn i ordinarie verksamhet. Fastighetsägare i Järva har därför gjort en första utvärdering av trygghetsvandringarna.

 

Generellt anmärkte barn och vuxna på olika brister i sin närmiljö även om de var av liknande fysisk karaktär, som exempelvis sneda trafikskyltar, råtthål och dålig belysning. Det som skiljde sig åt var att barnen kommenterade företeelser som bosättningar nära flera lekplatser och berättade om platser som de upplevde som otrygga på grund av vilka människor som uppehöll sig där, som exempelvis ungdomar i en mörk gångtunnel eller vid Rinkebytorg. Dessa exempel kommenterades inte alls under trygghetsvandringarna med vuxna. I Hinderstorpsparken hittade både barn och vuxna många åtgärderspunkter men synpunkterna gällde olika brister och platser. Detta talar för att det är viktigt med barnens egna perspektiv, eftersom barn ofta uppehåller sig på andra platser och vid andra tidpunkter än vuxna. Att barn och unga ofta ser och uppfattar sin omgivning annorlunda än vuxna blev också tydligt när de berättade att det sover människor som brukar narkotika på Knutbykullen, precis bredvid skolgården där de ofta brukar leka, vilket var något vuxengruppen inte alls kommenterade. Eftersom det framkom en del skillnader kan det därför vara intressant att fortsätta med trygghetsvandringar med barn i stadsdelen. Enligt lärarna tyckte barnen att det var spännande att få träffa polisen och bli lyssnade på av vuxna representanter. Lärarna som deltagit uppgav att de tycker detta är något stadsdelen borde fortsätta med.

 

Trygghetsvandringarna genomfördes som brukligt tillsammans med representanter från myndigheter, beslutsfattare och fastighetsägare med syftet att tillvarata medborgarnas kunskap och upplevelser av sitt område för att kunna identifiera brister i den fysiska miljön och skapa en så trygg stadsdel som möjligt. Lärarna som deltagit har svarat på frågor via mail efter vandringarna. Eftersom det tar tid att åtgärda en del av bristerna är det inte något som ingått i denna första utvärdering. Metod, utfall och deltagarnas synpunkter efter projektet har sammanställts i texten Trygghetsvandringar med barn i Rinkeby. Om du är intresserad av att läsa sammanställningen i sin helhet kontakta gärna Fastighetsägare i Järva.

 

Text: Anna Degerfeldt, Fastighetsägare i Järva