Ökad trygghet och säkerhet med trafikhinder på Sibeliusgången i Akalla

Otryggheten på Sibeliusgången i Akalla har minskat med 67,5 % sedan höj- och sänkbara pollare installerats.

Trafiksituationen på Sibeliusgången har under många år skapat en säkerhetsrisk och otrygghet bland de som bor och vistas i området. Sibeliusgången är ett viktigt gång- och cykelstråk med flera skolor i direkt anslutning. I Stockholms stads Trygghetsmätning 2017 uppgavs bil- och mopedtrafik på gångvägar som ett av de största skälen till otrygghet. En trafikmätning visade att i genomsnitt ca 300 fordonspassager in på gång- och cykelbanan skedde per dygn.

Tillsammans med samverkansparter inom Staden och Polisen har Fastighetsägare i Järva under flera år arbetat för att komma tillrätta med den obehöriga trafiken på Sibeliusgången. Arbetet har resulterat i att Trafikkontoret valt att testa en ny typ av trafiklösning i ett pilotprojekt med höj- och sänkbara trafikhinder. Trafikhindren, så kallade pollare, har installerats vid två infarter och en välbesökt invigning av pollarna skedde i början av november 2019.

Nu ska projektet utvärderas och Fastighetsägare i Järva har genomfört den kvalitativa delen av utvärderingen åt Trafikkontoret och samverkansgruppen genom att intervjua näringsidkare på Sibeliusgången.

utvärdering Sibeliusgången– Det som är fantastiskt med utvärderingen är att alla som intervjuats uppger att trafiksituationen har blivit bättre, trots att vissa rutiner inte satt sig än samt att otryggheten på Sibeliusgången har minskat med 67,5 procent, säger Anna Degerfeldt, projektledare vid Fastighetsägare i Järva. Hon säger också att hon hoppas att detta kommer att synas i den trygghetsmätning som Stockholms stad kommer att publicera i höst.

– Vi har trots att det är en kvalitativ utredning kvantifierat vissa svar för att illustrera den stora skillnaden berättar Anna Degerfeldt vidare.

Behörighetsfrågan är mycket komplex och har påverkat valet av trafikhinder. Områdets ursprungliga planering med bland annat trafikseparering, höjdskillnader mellan gator och innergårdar, faren och dess takhöjd, de många tillkomna trafikhindren m.m. gör det svårt att helt undvika trafik på gång- och cykelbanan. Det finns därför aktörer som är behöriga att köra på Sibeliusgången, bland annat färdtjänst. Av den anledningen valdes ett rörligt trafikhinder och för att komma in finns ett system där man ringer till Trafikkontorets servicecenter för att få pollarna sänkta om man sökt och fått dispens.

Trafikkontoret utvärderar den nya tekniken och hur det har fungerat med öppningssystemet så att man inför liknande projekt kan dra lärdom och förbättra det som behövs utifrån pilotprojektet.

Det som upplevs som förbättringsområden bland de intervjuade näringsidkarna är bland annat kötiden till Trafikkontorets servicecenter och hur leveranser till och från fastigheterna har fungerat. Även kommunikationen med färdtjänst verkar behöva förbättras då de ibland stannat utanför pollarna.
– En trolig orsak är att de kanske inte vet hur de ska göra för att sänka pollarna eller helt enkelt inte har tid. Detta behöver utredas vidare, säger Anna som avslutar med att pilotprojektet på det hela taget fallit väldigt väl ut när man ser på trygghets- och säkerhetsaspekten.

Verksamheter längs med Sibliusgången.
Verksamheter längs med Sibliusgången.