Parkering

En hög andel av alla brott som anmäls på Järva är bilrelaterade. Utsattheten för dessa brott skapar generellt en ökad otrygghet i bostadsområden. För att motverka detta arbetar Fastighetsägare i Järva aktivt med parkeringsfrågor.

Fastighetsägare i Järva har samarbetat med medlemmarna om en gemensam syn på parkering, en början till gemensam policy och övervakning av medlemmarnas parkeringsytor. En hög andel av alla brott som anmäls på Järva är bilrelaterade.  Ekonomiska skadorna för denna brottslighet är stora. Utsattheten för dessa brott skapar generellt en ökad otrygghet i bostadsområden. Bilbrottslighet är en inkörsport till grövre brottslighet bland ungdomar och kan vara inledningen på en brottskarriär. Stulna fordon används ofta som hjälpmedel vid annan brottslighet. Bilbrott kan vara ett sätt att finansiera ett missbruk. Samtidigt är detta en brottslighet som rättsväsendet inte idag har som högsta prioritet. Parkeringsytor som står outnyttjade är ofta skräpig, mörk och otrygg. Bilburar används som skrotupplag eller lägenhetsförråd.

Vision, syfte och mål med tjänsten:   
•    Tryggare boendemiljö
•    Attraktivare parkeringsytor
•    Attraktivare ytor kring parkeringsytorna
•    Minska skadegörelse
•    Bekämpning av bilbrott – ordning och reda i området
•    Skapa positiv media
•    Optimering av parkeringsytor

Allmän syn på medlemmarnas parkeringsytor


Grundregeln i policyn är att biltrafik och parkering i områdena där det inte finns anvisade parkeringsplatser är förbjuden. Boende-/besöksparkering sker på anvisade ytor.
Undantag från grundregeln är transporter till och från fastigheterna i området för exempelvis sophämtning, sjuktransport, leveranser, hantverkare etc. Även de boende kan köra in sin bil till dörren för att lasta i eller ur tunga varor, små barn mm. Detta görs mer tillfälligt och rör sig om aktivitet till och från bilen. Det bor många barn i området och vägarna har mycket buskar, träd etc. vid kanterna. Den trafik som kommer in i området oavsett om det är sopbilen, hantverkarna eller de boende måste alla köra långsamt och med hög aktsamhet.

Övervakning
Parkeringsövervakningen ska präglas av en generös grundsyn. Övervakningen bör ske öppet och förebyggande. Öppen övervakning sker genom föregående information om vad som ska övervakas och i vilka områden samt syftet med övervakningen.
Parkeringsövervakningen ska syfta till att:
•    Öka framkomligheten genom att förebygga att fordon parkeras hindrande.
•    Förhindra missbruk av parkeringsplatser för rörelsehindrade.
•    Öka framkomligheten för sopbilar och räddningstjänst genom att förebygga att fordon parkeras hindrande för dessa funktioner.
•    Skapa god tillgänglighet på parkeringsplatser avsedda för besöksparkering och hyresgäster.
•    På ett effektivt sätt omhänderta långtidsuppställda fordon.
•    På ett effektivt sätt omhänderta skrotbilar

Långtidsuppställda fordon (och skrotbilar)
Långtidsuppställda fordon prioriteras, övervakningen av ytorna ska bidra till att långtidsuppställning försvåras. Ärenden prioriteras skyndsamt.

Parkeringsmiljö
Parkeringsytorna bör för att medverka till en allmänt bättre miljö upprustas och förses med en entydig skyltning. För att parkeringsbolaget skall kunna utföra sitt arbete måste det klart framgå vilka regler som gäller. Skylt som anger vem som sköter övervakningen samt parkeringsautomater som sätts upp av parkeringsbolaget, resten är fastighetsägarens ansvar.

Besöksavgifter
Föreningen har genomfört en gemensam upphandling av parkeringsautomater. Besöksparkeringens taxa anpassas till en enhetlig taxa för hela området, 10 kr i timmen eller 50 kr per dygn.

Kontrollavgift/upplysningslappar
Kontrollavgiften som parkeringsbolaget debiterar den felparkerade ska följa den felparkeringsavgift som fastställts inom kommunen enligt lagen om felparkeringsavgift.

Gemensam parkeringsövervakning
Föreningen har genomfört en gemensam upphandling av parkeringsövervakning. Europark/APCOA driver uppdraget med parkeringsövervakning 7 dagar i veckan.

Developed by Bob Reklambyrå AB