Bevakning – Järvas Trygghetsvärdar

Järvas Trygghetsvärdar, även kallade Järvaväktarna, fyller en viktig roll för tryggheten i stadsdelarna. Sedan 2009 finns Järvaväktarna i samtliga Järvas stadsdelar för områdets trygghet. Målet med en gemensam bevakning är att kostnadseffektivisera bevakningsuppdraget och att få en gemensam bevakningspolicy där väktarna ska kunna göra insatser där de bäst behövs utan hinder för fastighetsägargränser.

Våra väktare arbetar inte som traditionella väktare efter ronder utan är flexibla och ska finnas där de behövs och där invånarna rör sig. Järvaväktarna ska arbeta med att utveckla goda relationer till boende och besökare i området. Detta åstadkoms genom besök i skolor, fritidsgårdar och föreningar, förstahjälpeninsatser, starthjälp till bilister vid behov, samt närvaro i området vid mötesplatser och i bostadsområden. Väktarna är till för stadsdelarnas invånare. Därutöver innefattar tjänsten även förebyggande och riktad bevakning med service hos de medlemmar som är anslutna till tjänsten. Servicen innebär att vara synliga i området både med bil och till fots, frekventerade besök på aktuellt utsatta adresser, teknisk felavhjälpning i fastigheterna eller t.ex. skyddsstädning. Tjänsten är tänkt att vara flexibel och anpassas efter situationen och behoven hos fastighetsägarna.

Utgångspunkten är att bevakningstiden grovt uppdelad i tre lika stora delar enligt nedan:

  • Prioriterad bevakning på adresser som för tillfället har extra behov av tillsyn
  • Närvaro på gemensamma uppehållsplatser och områden där folksamlingar uppstår
  • Förebyggande bevakning i proportion till medlemmens antal lägenheter

Allt eftersom erfarenheter samlas av resursbehovet, kan den totala bevakningsvolymen komma att fördelas på delvis annat sätt över dygnets timmar, i samråd mellan beställare och leverantör.

Trygghetsvärdarna ska utveckla ett nära samarbete med övriga ”goda krafter” i stadsdelarna, exempelvis stadsdelsförvaltning, näringsliv, polis, socialtjänst och övriga värdar/väktare med flera. Väktarna förväntas även att rapportera avvikelser och händelser till fastighetsägarna, samt att komma med förslag till fastighetsägarna på åtgärder som kan förbättra trygghetsupplevelsen i området. Överlämnandet av informationen sker dels vid möte mellan trygghetsvärd och fastighetsägare samt via daglig rapportering.

 

Developed by Bob Reklambyrå AB